آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم - تاریخ انتشار 96/07/06

تاریخ انتشار : 96/07/06

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده بشماره ثبت 136667

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت بعمل می آید جهت حضور در مجمع عمومی فوق رأس ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 96/07/27 در محل پروژه المپیک واقع در میدان المپیک بلوار صدرای شرقی خیابان طبیعت جنوبی روبروی پارکینگ بوستان جوانمردان ایران برجهای مسکونی المپیک حضور بهم رسانید چنانچه حضور عضوی در مجمع امکانپذیر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی خود را به شخص دیگری واگذار نماید که در اینصورت هر عضو می تواند نمایندگی حداکثر سه عضو و هر غیر عضو نمایندگی تنها یک عضو را بپذیرد جهت تأیید نمایندگیها وکیل و موکل تا 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. تأیید نمایندگیها با عضو هیئت مدیره و بازرس تعاونی خواهد بود.

دستور جلسه :

    1- استماع گزارش مشترک هیات مدیره و بازرس
 
2-    تصویب انحلال تعاونی

3-    تعیین مکان تصفیه

 

هیأت مدیره شرکت تعاونی