آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم - تاریخ انتشار 96/07/06

تاریخ انتشار : 96/07/06

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

 نوبت دوم

 شرکت تعاونی مسکن بوستان زندگی آینده به شماره ثبت 136667

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی بوستان زندگی آینده دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 96/07/27 در محل پروژه المپیک واقع در میدان المپیک بلوار صدرای شرقی خیابان طبیعت جنوبی روبروی پارکینگ بوستان جوانمردان ایران برجهای مسکونی المپیک تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .

 توجه : در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع  عمومی فوق حضور یابد  می تواند استفاده از حق خود را برای  حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند تعداد اراء و وکالتی هر عضو حد اکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضاء بازرس و یک عضو از هیات مدیره تعاونی خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حد اکثر ظرف 24 ساعت قبل از روز مجمع به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی  معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .

 دستور جلسه :

 1)     استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

 2)     طرح تصویب صورت های مالی سال 94 و 95

 3)     انتخاب هیات تصفیه

 4)     تصویب پاداش برای اعضاء هیات مدیره

 

هیأت مدیره شرکت تعاونی